long_run#

long_run(fast, slow, length=None, offset=None, **kwargs)[source]#

Indicator: Long Run